Електронно възлагане и участие в обществени поръчки през ЦАИС ЕОП. 

Задължително за всички от 14 Юни 2020 г.!

Кога: 26 Юни 2020 г.

Къде: Варна, Хотел Графит *****

За възложители

Как да създадем  електронна обществена поръчка (ЕОП) в платформата?

Новости

Какви са измененията в условията на публикувана ЕОП?

За участници

Какви стъпки да следваме, за да участваме в електронна поръчка?

Офертата

Каква е процедурата при разглеждане и оценка на оферти в ЦАИС ЕОП?

Преглед на последните промени в правната уредба, свързани с възлагането на обществени поръчки:

•    ППЗОП, в сила от 01.04.2020 г. 
•    Закон за мерките и действията по време на извънредното положение – последици от прилагането му. 

Създаване на електронна обществена поръчка (ЕОП) в платформата:

•    роли и права на ниво конкретна поръчка;
•    попълване на условия в приложимите секции; 
•    подписване и публикуване в ОВ на ЕС/РОП/профила на купувача.

 

Изменения в условията на публикувана ЕОП.

 

Даване на разяснения по електронна обществена поръчка – използване на секция „Съобщения и разяснения“

 

Участие в електронни обществени поръчки:

•    избор на процедура/обява от Регистъра на обществените поръчки;
•    генериране на ключове;
•    изготвяне на оферта в ЦАИС ЕОП;
•    подписване и подаване на оферта;
•    искане на разяснения;
•    декриптиране.

Разглеждане и оценка на оферти в ЦАИС ЕОП:

•    отваряне на хранилище с оферти – видове хранилища;
•    назначаване на комисия, подаване на декларации от членовете на комисията;
•    декриптиране съдържанието на офертите от комисията – последици;
•    разглеждане и оценяване на офертите;
•    комуникация с участниците;
•    създаване на протоколи и доклад в ЦАИС ЕОП.

Приключване работата на комисията и избор на изпълнител.

mariana copy.jpg

Лектор:

Мариана Кацарова - юрист, експерт по обществени поръчки

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

13.00 - 14.00 ч. - обедна почивка

14.00 -15.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе-пауза

16.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия