СИДДО и Данък при Източника - експертни съвети относно облагането на доходи на местни и чуждестранни лица в трансгранични ситуации

30 октомври 2020 г.

Варна, Хотел Графит *****

desi kaneva.jpg

Десислава Канева - адвокат и експерт по международно данъчно облагане

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

13.00 - 14.00 ч. - обедна почивка

14.00 - 15.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе-пауза

16.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

Теми и акценти

1. Доходи от източник в България и облагане на чуждестранни физически и юридически лица

2. Данък при източника и окончателен данък върху доходи на чуждестранни лица – основни положения.

 

3. Как влияят СИДДО на облагането на чуждестранните лица.

 

4. Как влияят СИДДО на облагането на местните лица.

 

5. Облагане на доходи от трудови правоотношения. Общи положения съгласно СИДДО.

5.1 Облагане на трудови доходи на местни физически лица по СИДДО. Прилагане на методи за избягване на двойното данъчно облагане.

 • Доходи на МФЛ, изпратени на работа в чужбина от български работодател – облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо;

 • Доходи на МФЛ по договор с чуждестранен работодател за работа в България – облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо;

 • Доходи на МФЛ по договор с чуждестранен работодател за работа в чужбина- облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо;

 • Доходи от командироване по чл. 121а от Кодекса на труда – къде попадат тези доходи от данъчна гледна точка.

5.2 Облагане на трудови доходи на чуждестранни физически лица по СИДДО.

 • Доходи на ЧФЛ по договор с български работодател за работа в България – облагане, деклариране, кой прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо;

 • Доходи на ЧФЛ по договор с български работодател за работа в чужбина – облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо.

 

6. Облагане на доходи от предоставяне на услуги от физически лица.

 • Доходи на МФЛ от предоставяне на професионални услуги на чуждестранно лице – облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо;

 • Доходи на ЧФЛ от предоставяне на професионални услуги на местно лице - облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо, задължения на ЧЮЛ и на платеца на дохода.

 

7. Облагане на доходи от предоставяне на услуги от юридически лица.

 • Доходи на МЮЛ от предоставяне на услуги на чуждестранно лице – облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо;

 • Доходи на ЧЮЛ от предоставяне на услуги на местно лице - облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно облагане и защо, задължения на ЧЮЛ и на платеца на дохода.

8. Oсобености при облагане на авторски и лицензионни възнаграждения:

 • Понятието „Авторски и лицензионни възнаграждения“ по ЗКПО. Елементи.

 • Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения с данък при източника по ЗКПО.

 • Данъчни облекчения за авторски и лицензионни възнаграждения по ЗКПО. Условия.

 • В кои случаи имаме нужда от данъчни облекчения по СИДДО.

 • Понятието „Авторски и лицензионни възнаграждения“ по СИДДО. Елементи.

 • Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения по СИДДО.

 • Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл. 135 – 142 от ДОПК.

 

9. Особености при облагане на доходи от лихви:

 • Понятието „Лихви“ по ЗКПО. Облагане с данък при източника по ЗКПО.

 • Данъчни облекчения за доходи от лихви по ЗКПО. Условия.

 • В кои случаи имаме нужда от данъчни облекчения по СИДДО.

 • Понятието „Лихви“ по СИДДО.

 • Облагане на доходите от лихви по СИДДО.

 • Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл. 135 – 142 от ДОПК.

10. Особености при облагане на печалби от прехвърляне на имущество:

 • понятието “печалби от прехвърляне на имущество“. Елементи.

 • В кои случаи имаме нужда от данъчни облекчения по СИДДО.

 • Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл. 135 – 142 от ДОПК.

 

Нова СИДДО с Холандия, подписана на 14/09/2020 г.

 • Очаквано влизане в сила. Очакван начален момент на прилагане на разпоредбите на новата СИДДО – 01/01/2022;

 • Какво трябва да знаем предварително.