Трансферно Ценообразуване. СИДДО и Данък при Източника.

16 октомври 2020 г.

София, Новотел София ****

DKaludova.jpg

Десислава Калудова - експерт по трансферно ценообразуване в ЦУ на НАП

Трансферно ценообразуване - теми и акценти:

 • Цели на въвеждането на правила за изготвянето на документация за трансферно ценообразуване

 • Лица, задължени да изготвят документация. Изключения от правилата

 • Правила за изчисляване на праговете по сделките, попадащи в обхвата на документацията

 • Какво трябва да съдържа местното досие?

  • Обща информация за месното дружество и неговата бизнес стратегия

  • Описание на контролираните сделки на местното дружество и методологията за определяне на пазарните цени

 • Специфики в съдържанието на обобщеното досие:

  • общо описание на дейността и бизнес стратегията на групата, контролирани сделки, функции, нематериални блага, финансови операции на групата

 • Законови срокове за изготвяне на документацията

 • Санкции и контрол от страна на НАП при неспазване на новите документални изисквания

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

desi kaneva.jpg

Десислава Канева - адвокат и експерт по международно данъчно облагане

Облагане на Доходи на Чуждестранни Лица в Трансгранични Ситуации: теми и акценти

 

1. Доходи от източник в България и облагане на чуждестранни юридически лица.

 

2. Данък при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица – основни положения.

3. Как влияят СИДДО на облагането на чуждестранните лица

4. Как влияят СИДДО на облагането на местните лица

 

5. Какви данъчни задължения има чуждестранното лице и платеца на дохода при реализиране на доходи от източник в България

 

6. Облагане на доходи от предоставяне на услуги от юридически лица.

 • Доходи на МЮЛ от предоставяне на услуги на чуждестранно лице –

облагане, деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното
данъчно облагане и защо;

 • Доходи на ЧЮЛ от предоставяне на услуги на местно лице - облагане,

деклариране, прилага ли се метод за избягване на двойното данъчно
облагане и защо, задължения на ЧЮЛ и на платеца на дохода

7. Особености при облагане на авторски и лицензионни възнаграждения:

 •  Понятието „Авторски и лицензионни възнаграждения“ по ЗКПО. Елементи.

 • Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения с данък при източника по ЗКПО.

 • Данъчни облекчения за авторски и лицензионни възнаграждения по ЗКПО. Условия.

 • В кои случаи имаме нужда от данъчни облекчения по СИДДО.

 • Понятието „Авторски и лицензионни възнаграждения“ по СИДДО. Елементи.

 • Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения по СИДДО.

 • Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл 135 – 142 от ДОПК.

8. Особености при облагане на доходи от лихви:

 • Понятието „Лихви“ по ЗКПО. Облагане с данък при източника по ЗКПО.

 • Данъчни облекчения за доходи от лихви по ЗКПО. Условия.

 • В кои случаи имаме нужда от данъчни облекчения по СИДДО.

 • Понятието „Лихви“ по СИДДО.

 • Облагане на доходите от лихви по СИДДО.

 • Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл.135 – 142 от ДОПК.

9. Особености при облагане на печалби от прехвърляне на имущество:

 • понятието “печалби от прехвърляне на имущество“. Елементи.

 • В кои случаи имаме нужда от данъчни облекчения по СИДДО.

 • Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл.135 – 142 от ДОПК.

10. Нова СИДДО с Холандия, подписана на 14/09/2020 г.

 • Очаквано влизане в сила. Очакван начален момент на прилагане на
  разпоредбите на новата СИДДО – 01/01/2022;

 • Какво трябва да знаем предварително.

Програма по часове:

14.00 - 15.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе-пауза

16.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия