Електронно възлагане на обществени поръчки през ЦАИС ЕОП. Актуални промени в правната уредба на обществените поръчки

19 Февруари 2020 г.

София, Новотел София ****

Създаване на електронна обществена поръчка (ЕОП) в платформата:

 • роли и права на ниво конкретна поръчка;

 • попълване на условия в приложимите секции;

 • подписване и публикуване в ОВ на ЕС/РОП/профила на купувача.

Изменения в условията на публикувана ЕОП.

Даване на разяснения по електронна обществена поръчка – използване на
секция „Съобщения и разяснения“


Участие в електронни обществени поръчки:

 • избор на процедура/обява от Регистъра на обществените поръчки;

 • генериране на ключове;

 • подход при участие на обединения;

 • изготвяне на оферта в ЦАИС ЕОП;

 • подписване и подаване на оферта;

 • искане на разяснения;

 • декриптиране.
   

Разглеждане и оценка на оферти в ЦАИС ЕОП:

 • отваряне на хранилище с оферти – видове хранилища;

 • назначаване на комисия, подаване на декларации от членовете на комисията;

 • декриптиране съдържанието на офертите от комисията – последици;

 • разглеждане и оценяване на офертите;

 • комуникация с участниците;

 • създаване на протоколи и доклад в ЦАИС ЕОП.

 

Приключване работата на комисията и избор на изпълнител.

Грешки и пропуски при работа с ЦАИС ЕОП след старта на задължителното й прилагане от 01.01.2020

mariana copy.jpg

Мариана Кацарова - експерт по обществени поръчки

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

13.00 - 14.00 ч. - обедна почивка

14.00 -15.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе-пауза

16.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия