На 29 юни 2020 г, Националната Агенция по Приходите публикува дългоочакваното указание по прилагането на намалената ставка на ДДС от 9 % в сила от 1 юли 2020 г. До 31.12.2021 г. 
 
От Академия RDM сме се постарали да обобщим най-важното от това указание - надяваме се, информацията ще Ви е полезна. Пълният текст на указанието можете да намерите тук

 

Ресторантьорски и кетъринг услуги 

 • За да определим дали е приложима ставка от 9 % следва да преценим дали е налице доставка на стока - храна, или доставка на услуга - ресторантьорска или кетъринг. 

 • Обичайно за ресторантьорска услуга се счита предоставянето на храна и/или напитки в закрити помещения и/или обособени зони на открито с подходящо съответно оборудване и с включено сервитьорско обслужване.

 

Доставка на услуги - облагаеми с 9 %

 • Указанието на НАП дава примери и за други видове услуги, които са облагаеми със ставка от 9 %:

  • Предоставяне за консумация на място в ресторанти на самообслужване - НАП определя тези ресторанти като заведения, които предоставят на клиентите достъп до инфраструктура, която дава възможност на клиента да консумира храната на място - мебели, достъп до санитарен възел, климатизация, поддържане на хигиена в заведението, наличие на обслужващ персонал, който при нужда може да консултира клиента и формира индивидуални порции. Според НАП, тези фактори дават основание да се приеме, че е налице доставка на ресторантска услуга, въпреки че храната не се сервира на масата на клиента.

  • Предлагане на закуска, обяд или вечеря на блок маса в ресторанти, хотели или други места за настаняване, когато не е включена в цената на услуга по настаняване. 

  • Предоставяне на храни и напитки в заведения по системата “food court” - тази система се използва най-често в големите търговски центрове. Характерното за нея е, че доставчиците приготвят храната в т. нар. боксове, а клиентът получава готовата храна най-често в еднократна опаковка, която може да се консумира в специално обособени за целта за зони, предназначени за клиентите на всички доставчици. НАП счита, че изнасянето на храна извън тези зони е по-скоро изключение в предвид забраната за нейната консумации в други зони в търговските центрове.

 

Доставка на стока - храни, които се облагат със ставка от 20 %

 • НАП припомня, че съгласно ЗДДС не са ресторантьорски или кетъринг услуги:

  • Обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (напр. доставка за вкъщи от ресторанти и супермаркети);

  • Доставка на приготвена храна и доставка, състояща се от храна за вкъщи от ресторанти;

  • Доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.

 • НАП дава примери за доставки на стоки, облагаеми с 20%:

  • Продажба на храна от вендинг машини, мини бар и магазини, вкл. От топла витрина;

  • Продажба на храна от каравани, фоайета на кина, павилиони/будки или други обекти на доставчици, предоставящи храна, когато при цялостен качествен анализ се установи, че предхождащите или съпътстващи услуги не са с по-голяма тежест от доставката на храните. 

  • Продажба на храна от гишета на ресторанти за консумация извън ресторанта

  • Продажба на храна за вкъщи приготвена в обекти на доставчици, предоставящи ресторантьорски услуги (вкл. когато се предлага и възможност за доставка)

  • Доставка единствено на храна на място, определено от клиента, от доставчик, който обикновено извършва кетъринг услуги, но в случая доставката не се съпровожда от други услуги като напр. подредба на храна и прибори, сервиране, доставка на оборудване и др. 

  • Продажба на храна във влак и автобус

 

Съпътстваща доставка на ресторантьорска или кетъринг услуга:

 • Ако съпътстващата доставка е с обща цена с храненето - напр. ползване на паркинг, безжичен интернет и други, то тогава приложимата ставка за услугата е 9 %;

 • Ако обаче делът на съпътстващата доставка е съществен в общата цена, то са налице две доставки и съпътстващата доставка има самостоятелно данъчно третиране. Нека да разгледаме следните два примера с ресторант, който предлага музикална програма:

  • 9%  е данъчната ставка , когато обекта има обичайно или в определени дни жива музика и няма завишение в посочените от менюто цени; 

  • 20%  е данъчната ставка ,когато има специално обявено гостуване на изявен изпълнител със заплащане от клиента.

 • Намалената ставка от 9% не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки - намалената ставка не следва да се прилага и за напитки за консумация, които включват спиртни напитки, вино или бира - напр. коктейли. 


 

Доставката на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания).

 • Указанието на НАП потвърждава, че доставките на списания и вестници са облагаеми с 20 %

 • Намалената ставка от 9 % на данъка се прилага и за книги, чието съдържание е изцяло или основно аудио, стига то да е различно от музикално. С други думи, за да е облагаема с 9 %, аудио книгата трябва да е с познавателно, а не аудио-музикално съдържание. 

 • НАП припомня, че доставката на книги на физически носители включва традиционните книги, отпечатани на хартия, както и съдържанието на книгите на физически носител като касети, дискове, CDs, DVDs, CD-ROMs, USB памет и други, които възпроизвеждат предимно същото информационно съдържание като на отпечатаните книги 

 • Ако книгата е окомплектована с допълнителен продукт с незначителна стойност спрямо тази на книгата - напр. подвързия, острилка и др., за които е приложима основната ставка от 20 %, то за доставката е приложима ставката от 9 %. 

 • Намалената ставка от 9% се прилага също и за книги, доставени по електронен път. 

 

Доставка на храни, подходящи за бебета или за малки деца, попадащи в съответния тарифен код от Комбинираната номенклатура (КН), установена с Приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

 

Намалената ставка се прилага за следните стоки, посочени в чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС:

 • адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС;

 • хомогенизирани зеленчукови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в Код 2005 10 00 по КН на ЕС;

 • хомогенизирани плодови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС;

 • смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g., попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС;

 

Три са условията, на които трябва да отговарят стоките, за да се прилага ставката от 9%:

 1. стоката отговаря на словесното описание, посочено в Приложение № 4;

 2. стоката попада в кода от КН на ЕС, посочен в Приложение № 4;

 3. стоката отговаря на изискването за количество, определено за т. 2, 3 и 4 от Приложение № 4.

 

Доставка на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

Намалената ставка се прилага за бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по Приложение № 4 ЗДДС. Същевременно в т. 5 на Приложение № 4 към ЗДДС е посочено: „Бебешки пелени, попадащи в Код 9619 00 81 по КН на ЕС“, но описанието на стоките, включени в Код 9619 00 81 по КН на ЕС е „Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули“. 

В тази връзка НАП потвърждава, че следва да се приеме, че намалена ставка от девет процента се прилага и по отношение на подобни бебешки хигиенни артикули, попадащи в Код 9619 00 81 по КН на ЕС.

 

Ако бебешките храни, пелени и други бебешки хигиенни артикули са окомплектовани с друг продукт с незначителна стойност и се предлагат на обща цена, то доставката се облага с намалената ставка от 9%. 

 

Данъчен кредит 

 

Доставчиците, които предоставят стоки или услуги облагаеми с намалената ставка от 9%, неминуемо ще ползват и стоки и услуги облагаеми с 20 % ДДС - за същите доставчикът има право на приспадане на данъчен кредит в пълния размер на посочения във фактурата или известието данък - дори и той да е 20 %.

 

Преходен режим 

 

Хипотеза 1: Когато до 30 юни 2020 г. е получено авансово плащане за стока или услуга, за която след 1 юли е променена ставката на ДДС от 20 % на 9% и за която данъчното събитие възниква след 1 юли 2020 г., доставчикът издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа  и прилага намалената ставка на ДДС. Издадената фактура във връзка с полученото цялостно или частично авансово плащане се анулира и за анулирането се издава протокол по чл. 116 от ЗДДС. Дори ако корекцията на фактурирания данък е извършена с издаване на кредитно известие, същата следва да се приеме като допустима. 

 

Хипотеза 2: Когато данъчното събитие на доставка на стоки или услуги, за които се прилага намалена ставка от 9% след 30 юни 2020 г., е възникнало преди 30 юни 2020 г. и данъчният документ за доставката се издава след тази дата, то тогава се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката и се прилага стандартна ставка от 20 %.

 

Хипотеза 3: Ако след 30 юни 2020 г. се наложи да се промени данъчната основа на доставка на стоки или услуги, за които след 30 юни се прилага намалената ставка от 9%, и която е фактически извършена и докуменатирана до 30 юни, то при издаването на кредитно или дебитно известие се начислява 20% ДДС, който е бил приложим към датата на данъчното събитие. 


Други

 

Указанието на НАП съдържа също насоки за определяне на мястото на изпълнение на сделката и изискванията към фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.