RDM Бюлетин

Данъци и Осигуряване 2014г. : експертен анализ и коментар на промените в ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО и ДОПК. Годишно данъчно приключване на 2013г. Изчерпани места за семинарите по ЗДДС и ЗКПО - същите семинари ще се проведат на 30 и 31.01

Кога: 20 януари 2014 г. - 22 януари 2014 г.
Къде: гр. Варна, Хотел Графит *****

2014-01-20 09:00 2014-01-22 17:30 Europe/Sofia Данъци и Осигуряване 2014г. : експертен анализ и коментар на промените в ЗКПО, З Подготвили сме за Вас тридневна програма от 24 учебни часа семинарни занятия с участието на четирима лектори, които ще Ви разкажат синтезирано за всичко ново и актуално в ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ДОПК и КСО.Вие решавате как да организирате програмата си ка... гр. Варна, Хотел Графит ***** RDM BG office@rdm-bg.com

Програма

Подготвили сме за Вас тридневна програма от 24 учебни часа семинарни занятия с участието на четирима лектори, които ще Ви разкажат синтезирано за всичко ново и актуално в ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ДОПК и КСО.

Вие решавате как да организирате програмата си като изберете модулите, в които да участвате!

Разбира се в колкото повече дни участвате, толкова по-изгодно е нашето предложение. Като не забравяйте, че в отделните дни могат да присъстват различни представители на една и съща организация.

Очакваме на нашия e-mail - office@rdm-bg.com - Вашите конкретни въпроси по темите, за да получите техните точни отговори по време на семинара!

20 Януари 2014 - Понеделник   

ЗДДС 2014г. - важни изменения в сила от 01 Януари 2014г. Нов режим на касова отчетност

Лектор: Калина Златанова - експерт по ЗДДС

Програма:

от 09.30 до 11.00: семинарни занятия 


от 11.00 до 11.30: кафе-пауза

от 11.30 до 13.00 ч. - семинарни занятия


от 13.00 до 14.00 ч. - обяд в ресторанта на хотела

 


от 14.00 до 15.30: семинарни занятия 


от 15.30 до 16.00: кафе-пауза

от 16.00 до 17.30: семинарни занятия 

Теми и Акценти:

Нов, специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, въведен чрез Директива 45 на ЕС.

Характеристики и изисквания на режима:

 • За какви доставки и от какви лица може да се прилага?
 • На какви условия трябва да отговаряте, за да се регистрирате да прилагате режима
 • Кога възниква правото на приспадане на данъчен кредит за доставчик на стоки и услуги,

А) който прилага режима, и

Б) който не прилага режима

 • Кога възниква правото на ползване на данъчен кредит за получателя

А) ако той е регистриран, и

Б) ако не е регистриран

 • Данъчно събитие, изискуемост и начисляване на данъка – подробни примери с различните ситуации, които могат да възникнат в практиката
 • Как и в какви срокове се документират доставките при режим касова отчетност?
 • Какво задължително трябва да вписваме при издаване на фактури, протокол за изискуемост и протoкол за кредит?
 •  Кога и при какви условия можете или трябва да се дерегистрирате от специалния режим и какви ще са последствията?

Важно! Не забравяйте, че дори и Вие да не отговаряте на изискванията за регистрация за режима или пък да не желаете да се регистрирате, ако имате доставчик, който прилага режима, е много важно да знаете за новите правила как правилно да отразявате тези доставки!

Промени свързани с въвеждането на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставка на зърнени и технически култури на територията на България.

 • -Данъчно събитие и изискуемост на данъка
 • Начисляване на данъка

Други важни промени в ЗДДС в сила от 01 Януари 2014г.

 • Нови правила за формиране на данъчната основа при:

-       Бартерни сделки

-       Дерегистрация

-       Безвъзмездно подобрение на нает актив

 • Кога е налице доставка на стока при условията на финансов лизинг – анализ на промените и съдебната практика на ЕС?
 • Промени свързани с правото на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на дерегистрация.
 • При какви условия безвъзмездни доставки на стоки и услуги могат да бъдат приравнени на възмездни?
 • Какво е новото при определянето на данъчна основа при внос?
 • Промени в ЗДДС във връзка с функционирането на единната сметка.
 • Нови изисквания за съхраняване на документи от задължените лица.


21 Януари 2014 

Вторник

Годишно приключване на 2013г. Годишни данични декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ. Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2014г. 

Лектори:

Димитър Войнов - експерт по ЗКПО

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ
Програма:

от 09.30 до 11.00: семинарни занятия


от 11.00 до 11.30: кафе-пауза


от 11.30 до 13.00 ч. - семинарни занятия


от 13.00 до 14.00 ч. - обяд в ресторанта на хотела


от 14.00 до 15.30: семинарни занятия


от 15.30 до 16.00: кафе-пауза


от 16.00 до 18.00 ч.: семинарни занятия

Теми и акценти: 

Как вярно и точно да попълним Годишната данъчна декларация за 2013 г. като обърнем внимание на:

 • данъчни постоянни разлики

- разходи, несвързани с дейността – изисквания, на които трябва да отговарят разходите в полза на персонала (извън трудовото вънаграждение) така че да не попаднат в тази хипотеза;

- кога е налице скрито разпределение на печалба – примери от практиката

- кога не се признават разходи за ДДС;

- в кои случаи разходите за командировки и обучение на собственици, съдружници и свързани с тях лица нe формират постоянна разлика

- разходи за дарения;

- липси и брак на активи и материални запаси – кога е налице такъв за данъчни цели и как се документира; особени случаи при договори за лизинг

 • данъчни временни разлики

- преоценки на активи и пасиви;

- провизии за задължения;

- неизползвани отпуски на персонала;

- как се третират неизплатени  през 2013г. доходи на физически лица;

- регулиране на слабата капитализация;

- капитализиране на данъчни временни разлики

 • Интересно от практиката! Какви са изисквания на чл. 134 от ТЗ за извършени финансирания на дружеството от собственика и/или съдружниците, така че да се обоснове, че предоставените средства нямат характер на заем или дарение
 • данъчен амортизационен план (ДАП)

- важни моменти при амортизиране и отписване на активи, преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с ремонт или подобрение

 • как да корегираме счетоводни грешки, открити през 2013г. – нови моменти
 • пренасяне на данъчна загуба от страната и чужбина
 • - данъчно третиране на дивиденти
 • какви са данъчните последици от преобразуване на дружества –при вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции

Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:

 • видове сделки – с финансови активи и недвижими имоти-  и доходи от наем, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения
 • особености при възстановяване на данъка

Данъци върху разходите през 2013г и 2014г..:

 • внасяне и деклариране
 • социални разходи
 • представителни разходи
 • разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Какъв ще е режимът за деклариране и внасяне на авансовите вноски през 2014 г.?

Промени в ЗКПО през 2014 г.:

 • обезценяване на вземания
 • облагане на задължения
 • неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината
 • данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица
 • нови моменти при облагането с данък при източника и в кои случаи ставката ще бъде по-ниска
 • данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии

Актуални въпроси и данъчна практика, свързани с прилагането на ЗДДФЛ:

 • годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2013 г. – на какво да обърнем внимание?
 • Какви документи се прилагат към декларацията?
 • Как да попълним декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ?
 • Какви са особеностите при попълването и подаването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2013 г.;

Разглеждане на казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ. Дискусия

Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2014 г.

 • Промени, свързани с намаляване на данъчната тежест: необлагаеми доходи и данъчни облекчения
 • Новости при облагане доходите на физическите лица – земеделски производители
 • Промени, свързани със задълженията на платците на доходите да подават информация в НАП (работодатели, предприятия и самоосигуряващи се лица). Ново задължение за подаване на информация за целите на задължителния автоматичен обмен по Директива 2011/16/ЕС22 Януари 2014. 

Сряда 

Социално и здравно осигуряване 2014г.Актуални проблеми, свързани с прилагането на осигурителното законодателство

Лектор: Катя Кашъмова

Програма:

от 09.30 до 11.00: семинарни занятия


от 11.00 до 11.30: кафе-пауза


от 11.30 до 13.00 ч. - семинарни занятия


от 13.00 до 14.00 ч. - обяд в ресторанта на хотела


от 14.00 до 15.30: семинарни занятия


от 15.30 до 16.00: кафе-пауза

от 16.00 до 17.30: семинарни занятия

Теми и акценти:

Единна сметка и задължителното социално и здравно осигруяване - 2014г

- важни моменти във връзка с погасителната давност

- новости при погасяване на задължения за осигурителни вноски;

 • Социално и здравно осигуряване за 2014г.
 • Важно за Д1 и Д6 в сила от 01 Януари 2014г - промени в подаването, съдържанието и засичането на декларациите.
 • Примери за това как правилно да попълним и подадем декларациите.
 • Как ще се корегират Д1 и Д6 съгласно промените в Наредба Н-8?
 • Самоосигуряващи лица - особености при подаване на Д1 и Д6
 • Погасяване на задължения за самоосигуряващи се лица - заявление по чл. 2а от Наредба Н-8.
 • Подаване на справка за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Често срещани казуси по прилагането на КСО:

 • осигурителен стаж и осигурителен доход;
 • право на парични обезщетения за осигурени лица и някои особени случаи при изплащането им
 • срокове и изисквания на НОИ относно представяне на болнични листове, декларации и други документи.

Лектори

Катя Кашъмова - н-к Отдел "Осигурителна Методология" в ЦУ на НАП 

Калина Златанова - данъчен консултант по ЗДДС

Димитър Войнов - експерт по ЗКПО

Лорета Цветкова - експерт по приходите в отдел "Данъчна Методология" в ЦУ на НАП 

Място на провеждане - гр. Варна, Хотел Графит *****

хотел изглед
ресторант
Зала Chester
Зала The Other Floor
Ресторант Ред Канапе
Семинар
Книжка
Сертификати
Семинар
Кафе пауза в Новотел

Полезна информация

Как да стигнете до хотела? 
Хотел Графит a е най-новият петзвезден бизнес хотел във Варна.
Има изключително удобна локация: намира се в сърцето на града - на бул. Княз Борис I 65 - само на метри от Икономическия университет и на най-оживената търговска улица. 

До Хотел Графит може да стигнете лесно и удобно с градски транспорт от различни точки на града: пред хотела спират автобуси по линиите 14, 409, 8 и 9. Ако имате нужда от подробна информация – се обърнете към нас. 

С автомобил също ще стигнете много лесно до Хотел Графит, а паркирането в центъра на Варна е безплатно. 

Информация за нощувки
Ако не сте от Варна и желаете да Ви съдействаме с резервация за нощувки, с удоволствие ще Ви предложим различни варианти съобразени с Вашия бюджет.

Видове регистрации

Вариант I: 329 лв. (без ДДС)

 • Обучение: три дни - 24 учебни часа - и учебни материали
 • Богати кафе-паузи и 3 обядa
 • Сертификат за преминато обучение

Вариант II: 229 лв. (без ДДС)

 • Обучение: два дни - 16 учебни часа - и учебни материали
 • Богати кафе-паузи и 2 обяда
 • сертификат за преминато обучение

Вариант III: 119 лв. (без ДДС)

 • Обучение: един ден - 8 учебни часа - и учебни материали
 • Богати кафе-паузи и обяд
 • сертификат за преминато обучение

Не забравяйте да впишете в полето "Уточнения" в заявката в кои дни желаете да участвате!

ПРОМО! Притежатели на карта Лоялен Клиент спестяват 5 % от цената, а ако от една организация присъстват двама или повече участника, отстъпката е още 5%.

Как да заплатите таксата? 
По банков път – по сметката на Ар Ди Ем ООД
Банка ДСК
IBAN: BG 80 STSA 93 0000 10880595
BIC: STSABGSF

Краен срок за плащане: 13 Януари 2013г.

Политика по канселации
Ако се откажете от обучението до 7 дни преди началната дата, възстановяваме напълно преведената такса. Ако се откажете след това, възстановяваме Ви 50 % от платената сума, а останалите може да ползвате като депозит за предстоящи наши обучения. За канселации в деня на събитието, таксата не се възстановява.

E-mail: office@rdm-bg.com
Тел.: +359 888 20 56 49
полезни връзки:
Предстоящи семинари / Отминали семинари по Счетоводство, Данъци, Осигуряване и Трудово Право
2000-2018 © АР ДИ ЕМ ООД. Всички права запазени. Поддържа се от Студио Кипо